El text teatral té dos tipus de textos:

Text principal: Format pel diàleg entre els personatges, en estil directe.

Text acotat o acotacions: Entre parèntesi i en cursiva. Indica al lector o al director com cal indicar el temps, l’espai i quins personatges esdevenen.


Les intervencions dels personatges poden ser de tres tipus:

  • El diàleg, que és una successió de rèpliques entre diversos interlocutors.
  • El monòleg, que és una intervenció solitària, i sovint llarga, en què un personatge reflexiona sobre un tema o una situació.
  • L’ apart, que és una intervenció que un personatge determinat diu perquè la pugui sentir el públic però no pas la resta de personatges.